Přejít na obsah stránky

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vhos.cz je společnost VHOS, a.s , se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965, IČ 48172901, DIČ CZ48172901, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.vhos.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.vhos.cz s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Využití některých funkcí stránek www.vhos.cz může být ze strany Provozovatele podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu nařízení 2016/679, O ochraně osobních údajů v platném znění. Uživatel osobní údaje poskytne dobrovolně a informace o zpracování osobních údajů je vždy uvedena u konkrétního požadavku na zadání osobních údajů. Provozovatel nakládá s osobními údaji vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti mohou nakládat s osobními údaji Uživatele pouze na základě smlouvy s Provozovatelem  při plnění svých smluvních povinností v nezbytně nutném rozsahu a nesmí je použít k jinému účelu než plnění smlouvy. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně oprávněných zájmů Provozovatele, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které předal Provozovateli ke zpracování, může jej o to požádat na emailové adrese vhos@vhos.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování Uživatelů webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do  počítače Uživatele, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech Amerických.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro jejího Provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním těchto stránek uděluje Uživatel souhlas se zpracováváním svých údajů  společnosti Google, a to způsobem výše popsaným a k účelu shora uvedenému.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

K zabránění sledování je možné instalovat doplněk do  webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Nástroj Monkey Tracker

Tento web používá analytický nástroj Monkey Tracker společnosti FG Forrest, a.s., který umožňuje zaznamenávat aktivitu Uživatelů, a to formou záznamu míst kliknutí do obsahu stránky (tj. kam Uživatel na stránce kliká, přičemž jsou registrována všechna kliknutí, a to včetně těch, která nebyla vedena na odkazy) a záznamu rozsahu zobrazení stránek (tj. jakou část stránek si Uživatel zobrazil, a to včetně částí zobrazených pomocí rolování posuvníky). Získaná data jsou převáděna do souhrnných heatmap znázorňujících intenzitu dle počtu kliků na stránce (včetně přesného vyčíslení počtu Uživatelů, kteří do vybrané oblasti klikali) a do scrollmap znázorňujících počet Uživatelů, kteří si příslušné části stránky zobrazili. Informace získané pomocí tohoto nástroje pomáhají tvůrcům webu k jeho kontinuálnímu zlepšování a rozvoji. Monkey Tracker nezaznamenává žádné osobní ani jiné údaje vyplňované na tomto webu. Implementace nástroje Monkey Tracker použitá na www.vhos.cz zaznamenává chování Uživatelů výhradně na tomto webu. Servery i samotná aplikace Monkey Tracker jsou maximálně zabezpečeny. Máte-li zájem o bližší informace o tomto nástroji, kontaktujte Provozovatele na e-mailu info+www.vhos.cz@fg.cz.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel sleduje například celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.vhos.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad jejichž obsahem nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Součástí webových stránek www.vhos.cz je i Vyjadřovací portál (dále jen „Portál“). Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu;
  • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu;
  • přistupovat na Portál, zadávat, měnit anebo číst data na Portálu za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery); pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu anebo jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit;
  • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
  • zasílat na tento Portál zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;
  • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Poskytovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Portál znemožněn.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná a jsou  oddělitelná od zbývajících ujednání, nemají na vymahatelnost či platnost ostatních oddělitelných ustanovení vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel těchto stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 5 a vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení, nabízíme ve formátu PDF. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Informace o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentura FG Forrest, a.s. (www.fg.cz). Prezentace / portál je provozován(-a) na publikačním systému Edee CMS. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na info+www.vhos.cz@fg.cz.

Přejít na navigaci