Přejít na obsah stránky

Žijeme s vodou


„Principem všech věcí je voda, z vody je vše a do vody se vrací“ Thalés z Milétu


Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi každý den a v každém okamžiku, to ona dává podobu prostředí, ve kterém žijeme, na ní především závisí kvalita našeho života. Těžko bychom hledali činnost nebo oblast života, která s ní nějakým způsobem nesouvisí. Prostě žijeme s vodou. Ve víru všedních dní ji však přestáváme vnímat jako něco výjimečného a běžně o ní nepřemýšlíme. Zvykli jsme si na její dostupnost a problematika nedostatku pitné vody se nám zdála vzdálená.

V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do životního prostředí však došlo k narušení některých přirozených procesů probíhajících v přírodě. Jedním z nich je nám všem dobře známý koloběh vody. Původní scénář, který vytvořila příroda pro dešťovou vodu po dopadu na zem, byl nepochybně důmyslný. Pamatujete ještě? Vsakování do podzemních vod, odtok povrchové vody, odpařování a tvoření nových srážek – jednoduché a vyvážené. Člověk však do dobře fungujícího schématu vnesl nové prvky. Zvýšil rozsah nepropustných ploch v důsledku rozšiřující se zástavby, ale i nevhodného hospodaření na zemědělské i lesní půdě, urychlil odtok dešťových vod z lokalit, ale i z krajiny (regulace toků, meliorace), přestal dbát o dostatek vodních prvků a trvalé vegetace v krajině. V neposlední řadě pak zatížil životní prostředí a tudíž i vodu množstvím znečišťujících látek.

V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je něco jinak. Prostřednictvím médií se k nám dostávají kusé informace o snižování hladin zdrojů podzemní vody, zákazech odběru vody z toků, či zákazech napouštění bazénů z veřejných vodovodů v obdobích sucha, informace o nálezech pesticidů v pitné vodě nebo zbytků farmaceutik a dalších chemických látek ve vodě odpadní. Pomalu se vytrácí představy o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme neomezeně čerpat z dostupných zdrojů, která nám prakticky sama přiteče až domů a po použití se jednoduše vyčistí a bez jakýchkoliv následků vrátí zpět do přírody. Ať už jste lidé zvídaví nebo ryze pragmatičtí, zcela jistě vás někdy napadne: „Jak je vlastně zabezpečeno zásobování našeho města pitnou vodou? Kde získáme informace o naší vodě? Co nám přinesla dostavba kanalizace a modernizace městské čistírny odpadních vod?“

V letošním roce jsme pro vás připravili sérii článků, ve kterých vás chceme seznámit s celým systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách, vodním zdrojem počínaje a čistírnou odpadních vod konče. Jak časem poznáte, náš vztah k vodě není ani zdaleka neosobní. Postarat se o kvalitu vody jak před jejím použitím, tak po jejím použití, 365 dní v roce, 24 hodin denně, to je naše práce. Prostě žijeme s vodou, mnozí z nás již dlouhou řadu let. Právě znalosti a zkušenosti vycházející z každodenní praxe nám umožňují předložit vám ucelené a relevantní informace o vodě v naší lokalitě, a tím vytvářet podmínky pro snadnější orientaci v problematice vody v širších souvislostech. Na pochopení a osvojení základních principů zodpovědného přístupu k hospodaření s vodou na všech úrovních závisí to, v jakém prostředí a jakým způsobem budeme žít my i další generace.

Toto rozsáhlé téma bychom jen stěží mohli prezentovat pouze na stránkách Zpravodaje, z tohoto důvodu budeme další informace, související odkazy a zajímavosti zveřejňovat na webu: www.vhos.cz, konkrétně v sekci „Žijeme s vodou“. Další prostor pro dotazy a diskuzi vytvoříme v rámci připravovaných exkurzí na čistírně odpadních vod a neformálních setkáních v prostředí Laskavárny. Vaše náměty na konkrétní témata, která vás zajímají, nám můžete zasílat na e-mail: l.capova@vhos.cz. My je buď zapracujeme do připravovaných článků, nebo se jim budeme věnovat při osobních setkáních. Zájemci o exkurzi se mohou od dnešního dne hlásit na uvedené e-mailové adrese nebo tel. č. 461 357 141. Termíny exkurzí budou záviset na zájmu veřejnosti a budete o nich s předstihem informováni.

Autor: Ing. B. Kolaříková, VHOS, a. s.

Přejít na navigaci