Přejít na obsah stránky

Zprávy pro akcionáře VHOS a.s.


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROCESU PROTIPLNĚNÍ

Tímto oznamujeme, že Hlavní akcionář společnosti VHOS, a. s. na základě přijatého usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady VHOS, a.s. „Schválení nuceného přechodu akcií společnosti VHOS, a.s. na hlavního akcionáře“ (datum konání valné hromady - 14. 8. 2019 od 14:00 hod. v sídle společnosti VHOS, a.s.) zahájil proces výplaty protiplnění akcionářů.
Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. protiplnění za jejich zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie), ke kterým přešlo vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu zaknihovaných cenných papírů, ve výši 1.789,- Kč (slovy: jeden tisíc sedm set osmdesát devět korun českých) za jeden zaknihovaný cenný papír (zaknihovanou akcii).
Výplatu protiplnění provádí na základě „Smlouvy o zprostředkování a provedení výplaty protiplnění menšinovým akcionářům“ Česká spořitelna, a. s.

oznameni-o-zahajeni-procesu-protiplneni.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Tímto oznamujeme, že řádná valná hromada společnosti VHOS, a.s., konaná dne 14. 8. 2019 od 14:00 hod. v sídle společnosti VHOS, a.s. přijala toto
usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady: „Schválení nuceného přechodu akcií společnosti VHOS, a.s. na hlavního akcionáře“
Valná hromada:
I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem: Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 63908298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 216581 (dále jen „Hlavní akcionář“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. ke dni 4. 6. 2019), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 33 884 kusů akcií vydaných společností VHOS, a.s., jejichž jmenovitá hodnota činí 94,6 % základního kapitálu společnosti VHOS, a.s., s nimiž je spojen 94,6 % podíl na hlasovacích právech v společnosti VHOS, a.s.;
II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem zaknihovaným cenným papírům (zaknihovaným akciím) vydaným společností VHOS, a. s. vlastněným jinými vlastníky zaknihovaných cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „Přechod zaknihovaných cenných papírů“). Přechod zaknihovaných cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem zaknihovaným cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů;
III. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. protiplnění za jejich zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie), ke kterým přejde vlastnické práva na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu zaknihovaných cenných papírů, ve výši 1.789,- Kč (slovy: jeden tisíc sedm set osmdesát devět korun českých) za jeden zaknihovaný cenný papír (zaknihovanou akcii). Protiplnění bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby každému původnímu vlastníkovi zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným cenným papírům, které v rámci Přechodu zaknihovaných cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu.
UPOZORNĚNÍ
Notářský zápis z této valné hromady ze dne 14. 8. 2019 je uložen v sídle společnosti VHOS, a. s. k nahlédnutí.

Závěr Znaleckého posudku č. 699-8 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti VHOS, a. s., IČO: 48172901, se sídlem: Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. B 965 (dále jen „VHOS“) svolává na žádost obchodní společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem: Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 63908298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 216581 jakožto hlavního akcionáře společnosti VHOS dle § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 14. srpna 2019 od 14:00 hod, v areálu společnosti VHOS na adrese: Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1309/11, PSČ 571 01

s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů valné hromady
3. Schválení nuceného přechodu akcií společnosti VHOS, a.s. na hlavního akcionáře
4. Závěr valné hromady

Bližší informace a plné znění naleznete v PDF pozvánce: Pozvanka_vh_vhos_14.-srpna-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČO: 48172901, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965 (dále jen „společnost“)
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 27. února 2019 v 11.30 hodin v areálu společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1309/11, PSČ 571 01

s tímto pořadem:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
11. Závěr

Bližší informace a plné znění naleznete v PDF pozvánce: Pozvánka_ŘVH_VHOS_2019.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VHOS, a. s.,
se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČO: 48172901,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 965 (dále jen „společnost“)
s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“),
která se bude konat dne 23. ledna 2018 v 11.30 hodin
v sídle společnosti, Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01
s tímto programem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
7. Rozhodnutí o zúčtování závazku z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty do nerozděleného zisku minulých let
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
12. Závěr

Bližší informace a plné znění naleznete v PDF pozvánce: vahro_pozvanka-vhos_23.1.2018.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zneplatnění akcií

Představenstvo společnosti VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 57101, IČO: 48172901 (dále jen „společnost“) v souladu s ustanovením § 534 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník prohlašuje za neplatné 185 kusů akcií na jméno v listinné podobě uvedených v seznamu dále, které přes výzvu nebyly ani v dodatečně určené lhůtě předloženy společnosti k zaknihování na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 29. července 2016 o přeměně 35 815 ks kmenových akcií na jméno (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč na zaknihované akcie.
Představenstvo společnosti po zveřejnění prohlášení listinných akcií za neplatné prodá zaknihované akcie, které je nahrazují, s odbornou péčí.

Seznam listinných akcií prohlášených za neplatné:
32242 až 32256, 32282 až 32289, 32878 až 32892, 32893 až 32904, 32905 až 32916, 33140 až 33147, 33390 až 33394, 31921 až 31928, 33721 až 33726, 33735 až 33746, 33852 až 33855, 33882 až 33885, 34058 až 34072, 34229 až 34244, 34456 až 34463, 34501 až 34504, 34627 až 34630, 34990 až 34993, 35387 až 35390, 35476 až 35477, 35482 až 35486, 35598 až 35607, 35804 až 35807.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vyrozumění o ukončení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

Společnost VHOS, a. s., se sídlem: Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČ: 48172901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 965, tímto sděluje, že Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ke koupi akcií společnosti VHOS, a. s. na jméno, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, ISIN CZ0005130237, byla dne 11. 9. 2017 ukončena, výběrem navrhovatele, který naší společnosti nabídl nejvhodnější nabídku.

vyrozumeni-o-ukonceni-verejne-souteze-o-nejvhodnejsi-nabidku_web.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ke koupi zaknihovaných akcií.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zneplatnění akcií

Představenstvo společnosti VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 57101, IČO: 48172901 (dále jen „společnost“) v souladu s ustanovením § 534 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník prohlašuje za neplatné 201 kusů akcií na jméno v listinné podobě uvedených v seznamu dále, které přes výzvu nebyly ani v dodatečně určené lhůtě předloženy společnosti k zaknihování na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 29. července 2016 o přeměně 35 815 ks kmenových akcií na jméno (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč na zaknihované akcie. Představenstvo společnosti po zveřejnění prohlášení listinných akcií za neplatné prodá zaknihované akcie, které je nahrazují, s odbornou péčí. Seznam listinných akcií prohlášených za neplatné:

31942, 32043 až 32045, 32242 až 32256, 32282 až 32289, 32878 až 32892, 32893 až 32904, 32905 až 32916, 33140 až 33147, 33390 až 33394, 31921 až 31928, 33721 až 33726, 33735 až 33746, 33852 až 33855, 33882 až 33885, 34058 až 34072, 34229 až 34244, 34456 až 34463, 34501 až 34504, 34553 až 34556, 34627 až 34630, 34954 až 34961, 34990 až 34993, 35387 až 35390, 35476 až 35477, 35482 až 35486, 35598 až 35607, 35804 až 35807.

oznameni-o-zneplatneni-akcii-vhos.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČO: 48172901, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 24. ledna 2017 v 11.30 hodin v sídle společnosti, Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01

Bližší informace naleznete v přiloženém PDFsouboru:

Pozvanka na valnou hromadu (24.1.2017).pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ

Představenstvo akciové společnosti VHOS, a. s. se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 57101
IČO: 48172901
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965
(dále jen „Společnost“)
tímto v souladu s ustanovením § 531 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku
oznamuje, že
- v souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady Společnosti, konané dne 29. 7. 2016, o přeměně 35 815 ks kmenových akcií na jméno (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč na zaknihované akcie, byla stanovena dodatečná lhůta pro odevzdání listinných akcií Společnosti na jméno nebo hromadných akcií nahrazujících jednotlivé kmenové listinné akcie Společnosti na jméno (dále jen „akcie“) na období od 1. 12. 2016 do 13. 1. 2017. Vlastníci akcií, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií, je mohou odevzdat v této lhůtě osobně v pracovních dnech pondělí a středa od 9.00 do 15.00 hodin v sídle administrátora procesu, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o. na adrese Husova 109, Kutná Hora, PSČ 284 01 (dále jen „administrátor“) nebo v jiných termínech či jiným způsobem po předchozí dohodě s administrátorem. Při odevzdání akcie se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán právnické osoby navíc doklady, které prokazují oprávnění dané osoby zastupovat právnickou osobu a zmocněnci vedle výše uvedeného i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a sdělí číslo účtu vlastníka akcií v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.
- vlastníci akcií mohou administrátora kontaktovat prostřednictvím informační linky tel. 327 588 348 nebo e-mailem, na adrese consulting@administer.cz.
- Představenstvo Společnosti upozorňuje, že akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečně lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Ing. Zdeněk Šunka
předseda představenstva
VHOS, a.s.

vhos_oznameni_a_vyzva_dodatecna-lhuta.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ

Představenstvo akciové společnosti VHOS, a. s. se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 57101 IČO: 48172901 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku oznamuje, že

– řádná valná hromada Společnosti, konaná dne 29. července 2016, schválila přeměnu 35 815 ks kmenových akcií na jméno (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč na zaknihované akcie.
– v souvislosti s tímto rozhodnutím řádné valné hromady Společnosti byla stanovena lhůta 2 měsíce pro odevzdání listinných akcií Společnosti na jméno nebo hromadných akcií nahrazujících jednotlivé kmenové listinné akcie Společnosti na jméno (dále jen „akcie“) na období od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016. Vlastníci akcií je v této lhůtě mohou odevzdat osobně v pracovních dnech pondělí a středa od 9.00 do 15.00 hodin v sídle administrátora procesu, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o. na adrese Husova 109, Kutná Hora,
PSČ 284 01 (dále jen „administrátor“) nebo v jiných termínech či jiným způsobem po předchozí dohodě s administrátorem. Při odevzdání akcie se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán právnické osoby navíc doklady, které prokazují oprávnění dané osoby zastupovat právnickou osobu a zmocněnci vedle výše uvedeného i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a sdělí číslo účtu vlastníka akcií
v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.
– vlastníci akcií mohou administrátora kontaktovat prostřednictvím informační linky na tel. č. 327 588 348 nebo e-mailem na adrese consulting@administer.cz.

Ing. Zdeněk Šunka
předseda představenstva
VHOS, a. s.

Tento dokument v PDF         Informace pro akcionáře pro přeměnu akcií na zaknihované akcie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti VHOS, a. s.,
se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČO: 48172901,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 965 (dále jen „společnost“)
s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“),
která se bude konat dne 29. 7. 2016 v 10.00 hodin
v sídle společnosti, Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01
s tímto programem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie, včetně schválení odpovídající změny stanov společnosti
5. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:
Ad 1) Zahájení
K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.
Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
Pro zajištění průběhu valné hromady, navrhuje představenstvo schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady. Představenstvo předkládá návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu:
Usnesení: Jednací a hlasovací řád valné hromady.
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“
Ad 3) Volba orgánů valné hromady
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.
Ad 4) Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie, včetně schválení odpovídající změny stanov společnosti
Z důvodu nabytí účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016) předkládá představenstvo návrh na přeměnu akcií společnosti na zaknihované akcie (§ 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník) a návrh na odpovídající změnu stanov společnosti (§ 421 odst. 2 písm. a) a § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)).
Usnesení: Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované a schválení odpovídající změny stanov společnosti „Valná hromada společnosti VHOS, a. s. schvaluje přeměnu akcií na zaknihované akcie a stanovuje lhůtu v délce 2 měsíce od zveřejnění rozhodnutí valné hromady o
přeměně akcií na zaknihované akcie, ve které akcie vlastník odevzdá společnosti. Valná
hromada společnosti VHOS, a. s. schvaluje změnu stanov takto:
V části II, čl. 4 Akcie, odstavec 4.1 stanov se původní znění nahrazuje novým zněním:
4.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 35.815 (třicetpěttisícosmsetpatnáct) kmenových
akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) každá,
vydaných jako zaknihované akcie. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných
cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu.
V části II., čl. 4 Akcie se odstavce 4.2., 4.3. a 4.4. vypouštějí bez náhrady.
V části III., čl. 5 Práva a povinnosti akcionářů, odstavec 5.3. se původní znění nahrazuje novým
zněním:
5.3. Nestanoví-li valná hromada jinak, jsou dividendy splatné do tří (3) měsíců ode dne, kdy
bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své
náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
nebo na účet akcionáře oznámený společnosti písemnou formou.
V části IV., čl. 9 Svolání valné hromady, odst. 9.3. první věta, se původní znění nahrazuje
novým zněním:
9.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na
valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle jednotlivým
akcionářům na e-mailovou adresu oznámenou společnosti, nesdělí-li akcionář společnosti svou
e-mailovou adresu, zašle společnost pozvánku na adresu sídla / bydliště akcionáře zapsanou
v seznamu akcionářů.“
Ad 5) Závěr
K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.
Pokyny akcionářům
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají
akcionáři uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červenec 2016.
Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v den a
v místě konání valné hromady.
Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce.
Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo
zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž
musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní zároveň vyplývat, zda byla udělena pro
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období, s úředně
ověřeným podpisem akcionáře, ledaže zákon stanoví v jednotlivých případech formu přísnější.
Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního
rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické
osoby jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit.
Platné stanovy společnosti a návrh na změnu stanov společnosti VHOS, a. s. jsou pro akcionáře
k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné
hromady v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.
Představenstvo společnosti uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách
společnosti www.vhos.cz a akcionářům ji současně zasílá na e-mailovou adresu uvedenou
v seznamu akcionářů, nesdělil-li akcionář společnosti svou e-mailovou adresu, zasílá společnost
pozvánku na adresu sídla/bydliště akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů.
Představenstvo společnosti VHOS, a. s.

Tento dokument v PDF

 

Přejít na navigaci