Přejít na obsah stránky

Žijeme s vodou

Jsme tu pro vás

Uprostřed naší cesty od vodních zdrojů k čistírně odpadních vod bychom se rádi zastavili u vás, našich odběratelů. Nejen zvyšování technické úrovně systému zásobování vodou a zabezpečení požadované jakosti pitné vody, ale také úroveň zákaznického servisu, je vizitkou vodohospodářské společnosti. Z tohoto důvodu se systém komunikace s odběrateli neustále zdokonaluje. V současné době můžete záležitosti související se smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod řešit způsobem, který vám vyhovuje, a to buď osobní návštěvou v Zákaznickém centru VHOS, a.s. nebo telefonicky na tel. č. 461 357 154-6 a také prostřednictvím webových stránek www.vhos.cz.
Od ledna 2017 je v přízemí budovy ředitelství VHOS, a. s. otevřeno bezbariérové Zákaznické centrum, které je možné navštívit od pondělí do čtvrtka, přičemž v pondělí a ve středu jsou úřední hodiny prodlouženy do 17.00 hod. V zákaznickém centru vyřídíte úhradu faktury za vodné a stočné, novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, změnu smluvních údajů, domluvíte se na vyjádření ohledně vodovodních a kanalizačních sítí. Můžete zde nahlásit stav vodoměru, požádat o vystavení mimořádné faktury za vodné a stočné nebo nastavení či změnu zálohových plateb. V případě jakékoliv reklamace zde můžete požádat o její vyřešení, případně zaevidování. Zákaznické centrum neslouží jen jako zázemí pro přímý styk s odběrateli, ale je také důležitým článkem organizační struktury VHOS, a.s., zajišťujícím fakturaci vodného a stočného a smluvní agendu.
Všechny výše popsané úkony můžete také řešit prostřednictvím našich webových stránek, konkrétně v sekci „Zákaznický servis“. Zde naleznete postup při změně smluvních údajů, odečtu vodoměrů nebo reklamaci. Jsou zde také k dispozici dokumenty ke stažení, obsahující tiskopisy, které můžete po vyplnění a podpisu zaslat naskenované e-mailem. Naše webové stránky jsou nejen nástrojem pro řešení různých situací, ale i zdrojem mnoha užitečných informací. Jestliže na úvodní stránce zadáte do odkazu „Moje obec“ název Moravská Třebová (příp. část města), najdete základní údaje o kvalitě vody, aktuální cenu vodného a stočného, informace o odstávce vody, kontakty pro možnost nahlášení poruchy i kontakty na naše pracovníky v dané lokalitě. Pokud si zde zaevidujete e-mailovou adresu, budete informováni o plánovaných i havarijních odstávkách. Nově je připravován vyjadřovací portál, který usnadní podávání žádostí o vyjádření k sítím.
Často využívaným odkazem na našich stránkách je „Samoodečet vodoměru“. Mimořádný odečet si můžete nahlásit kdykoliv. V poznámce uveďte, zda jej požadujete vyfakturovat nebo se jedná pouze o kontrolní odečet. Vždy nahlašujte pouze celé m3 a k odečtu si nepřidávejte žádné kubíky dopředu. Může se stát, že vodoměr budeme v rámci pravidelné povinné kalibrace (6 let domovní vodoměr, 5 let bytový vodoměr) měnit a nastane problém se skutečným stavem na vodoměru. V případě podezření, že vodoměr měří nepřesně, případně více, než odpovídá spotřebě vaší domácnosti, můžete požádat o jeho úřední ověření. Na základě písemné žádosti vodoměr vymontujeme a zašleme do státní metrologické zkušebny. Můžeme tak učinit nejpozději při výměně vodoměru. Doporučujeme provádět kontrolu stavu na vodoměru měsíčně, abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při hodnocení vlastní spotřeby můžete vycházet z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která určuje směrné číslo spotřeby vody na jednoho člena domácnosti 35 m3/rok. Podle stavu na vodoměru se účtuje jak vodné, tak stočné. Zákon předpokládá, že co do domácnosti vteče, to z ní i vyteče. Pokud do kanalizace vypustíte výrazně méně vody, než odeberete z vodovodu, můžete požádat o snížení stočného. Tento rozdíl však musí být vyšší než 30 m3 za rok. Zjistit to můžete jak měřením vlastním podružným vodoměrem, tak i výpočtem.
V zákaznickém centru můžete řešit i poruchu na rozvodech vody za vodoměrem. Vodné dle zákona snížit nelze, ale je možné domluvit se na snížení stočného v případě, že nadměrná spotřeba neodtekla veřejnou kanalizací. Pochopitelně snížení nelze uplatnit např. při protékání nádržky na WC. Velmi důležitá je včasná reakce, aby bylo možné kontrolu na místě provést co nejdříve.
Mezi méně příjemné povinnosti zákaznického centra patří i vybírání pohledávek. Upomínky zasíláme 30 dnů po splatnosti faktury, vždy s 10ti denní lhůtou na úhradu.
K zastavení vodovodní přípojky při neplacení vodného a stočného přistupujeme mimořádně, ale i to je někdy nutné provést. Poplatek při znovuotevření přípojky je 1000,- Kč. Pokud zjistíte, že faktura za vodné a stočné je vyšší, než jste předpokládali, můžete včas požádat o splátkový kalendář a nenechat situaci dojít až do krajnosti, kdy vám neteče voda z kohoutku. Na zákaznické centrum se můžete obrátit s jakýmkoliv problém týkajícím se vodného a stočného. Vždy se budeme snažit najít pro vás to správné řešení.
Eva Šplíchalová

Přejít na navigaci