Přejít na obsah stránky

Žijeme s vodou

Informace o sítích

VHOS, a.s. vedle svých hlavních aktivit zákazníkům zajišťovaných prostřednictvím Zákaznického centra poskytuje i další služby, které jim pomohou řešit jejich starosti s pitnou či odpadní vodou. 

Potřebuje-li zákazník zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě nebo získat vodárenská data o těchto rozvodech, měl by se obrátit na útvar vodohospodářských činností (útvar VHČ), neboť vyjádření k existenci vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na základě provozní smlouvy VHOS a.s., jako provozovatel těchto sítí ve městě. Ačkoli jsme povinni vyjádření vystavit do 30 dnů, naší snahou je tuto dobu zkrátit na minimum. V minulosti byly k dispozici pouze zákresy hlavních vodovodních a kanalizačních tras v papírových mapách nebo v projektových dokumentacích a dohledávání všech dostupných informací bylo zdlouhavé a značně nepřesné. Významným pomocníkem pro zrychlení vyjadřovací činnost jsou zdigitalizované trasy vodovodů a kanalizací. Díky digitálním datům se bezprostředně do této databáze dostávající jakékoli úpravy, výměny či dopřesnění tras vodovodů nebo kanalizací. Naší snahou je do této evidence doplňovat i trasy vodovodních a kanalizačních přípojek, které nám poskytnou investoři těchto sítí - majitelé jednotlivých nemovitostí.

Stejně jako ostatní správci sítí se i my snažíme zajistit žadateli zvýšený komfort při podávání žádostí o vyjádření – kontaktní formulář na našich internetových stránkách, který obdrží odpovědní pracovníci. Před spuštěním je vyjadřovací portál na stránkách VHOS, a.s. v moderním uživatelském prostředí což jak pevně věříme, přinese pro žadatele další úsporu času.

Pracovníci útvaru VHČ se mimo poskytování těchto údajů vyjadřují k projektovým dokumentacím staveb pro potřeby územního a stavebního řízení, a to jak s ohledem na stav stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení, tak i z pohledu ochrany provozovaných vodních zdrojů. Jsou kompetentní k vydávání souhlasů k napojení vodovodních a kanalizačních přípojek na sítě ve městě M. Třebová, respektive zajišťují konzultační činnost k případným investičním záměrům výstavby nové vodohospodářské infrastruktury. Rovněž tak je možno se na útvar VHČ obrátit s žádostí o poskytnutí digitálních a grafických dat z geografického informačního systému (GIS) nebo vystavením souhlasu k předání geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských staveb. Veškeré tyto služby jsou bezplatné.

Mimo tyto služby může útvar VHČ na základě objednávky nabídnout pro soukromé investory zpracování projektových dokumentací drobných vodohospodářských staveb (např. vodovodní a kanalizační přípojky apod.) nebo geodetické zaměření vodárenské infrastruktury pro potřeby GIS.

Další oblastí, ve které lze využít pomoc útvaru VHČ, je diagnostika vodovodní sítě za účelem vyhledávání úniků vody. Tato činnost zahrnuje nejen kontrolu vodovodních armatur, ale především odposlech hluku vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí korelační a elektroakustickou technologií. V případě, že nelze určit průběh potrubí (především u nekovových materiálů) využíváme k vyhledávání poruch systém H2Waldi. Ten spočívá v naplnění potrubí bez vody formovacím plynem (směs dusíku s vodíkem). Následným snímáním koncentrací vodíku v ovzduší, který půdou z poškozeného potrubí uniká, snímač určuje přesné místo poruchy.

Pro stavebníky či vlastníky infrastruktury může být zajímavá nabídka dohledávání a vytyčování vodovodních a stokových sítí v terénu a jejich případná pasportizace a digitalizace.

Ing. Dana Mikulková

Přejít na navigaci