Přejít na obsah stránky

Žijeme s vodou

Burza filantropie Pardubického kraje

Díky společnosti VHOS, a. s. se dá říct, že také Burza filantropie v Pardubickém kraji žije s vodou. VHOS, a. s. se v letošním roce již počtvrté aktivně zúčastnila Burzy filantropie Pardubického kraje, která se pravidelně koná ve městě Litomyšl. Co si můžeme představit pod pojmem Burza filantropie? Jedná se vlastně o transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Burza filantropie má svá pevná pravidla, se kterými se v případě zájmu můžete blíže seznámit na adrese:

http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/o-burze/pravidla/

Na Burze filantropie prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje, donátoři i neziskové organizace si tedy mohou vybrat region, ke kterému mají bližší vztah.

Realizaci celé akce konkrétně v Pardubickém kraji zajišťuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) spolu s Pardubickým krajem. Před samotným konáním Burzy filantropie jsou neziskové organizace v dostatečném předstihu vyzvány, aby zasílaly své projekty, se kterými se budou ucházet o podporu donátorů. Přihlášené projekty jsou následně viditelně umístěny na webu www.burzafilantropie.cz

Do „finále“ Burzy filantropie a prezentace před donátory a veřejností postupují jen vybrané nestátní neziskové organizace, které v daném ročníku přihlásily svůj projekt. O výběru  rozhodují samotní donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru. Do výběru je zapojena také veřejnost formou hlasování na internetových stránkách Burzy filantropie, z nějž postupuje vždy projekt s nejvíce získanými hlasy.

VHOS, a. s. v letošním roce podpořila celkem 5 projektů ze svitavského regionu:

  1. Naproti, o. p. s. - Laskavě, chutně a rychle aneb v Laskavárně to frčí
  2. Charita Mor. Třebová – Marmelády z ovoce zahřejí Vás u srdce
  3. Oblastní charita Polička – Děti a rodiče, pojďte na hřiště
  4. Charita Svitavy – Ovocný sad Olgy Havlové
  5. Rodinné a komunitní centrum Kocourek – Kocourkova komunitní zahrada

Naše společnost se hlásí ke společensky odpovědným firmám. Burzu filantropie hodnotíme jako jeden z nejužitečnějších nástrojů podpory neziskových organizací, pro které je skutečně velmi obtížné získat finanční prostředky nejen na plynulý chod, ale současně na projekty, které v nemalé míře zkvalitňují život zdravotně znevýhodněným spoluobčanům, pomáhají sociálně slabým rodinám, vylepšují pracovní prostředí pro klienty apod. Těší nás, že jsme díky účasti na Burze filantropie navázali spolupráci s neziskovými organizacemi a snažíme se podporovat jejich činnost také jinou formou, například zakoupením výrobků klientů, objednávkou služeb, vytištěním potřebných propagačních letáků, poskytnutím nefinančního daru ve formě papírových nebo kancelářských potřeb apod.

Naše společnost se jistě aktivně zúčastní Burzy filantropie i v příštím roce. Je tedy na zástupcích neziskových organizací, aby zpracovali kvalitní projekt, který osloví širokou veřejnost a také přiláká nové donátory.

Lubomíra Čápová

Přejít na navigaci