Přejít na obsah stránky

Naše řemeslo

S výstavbou prvních starověkých vodovodů vznikla potřeba tyto stavby udržovat, chránit a také zajišťovat, aby se voda dostala z místa zdroje tam, kde je jí třeba. Jeden z nejznámějších vodovodních systémů byl pravděpodobně starověký římský vodovod s jeho akvadukty. Už v té době byly součástí vodovodu objekty, které známe dnes. Mimo nejznámějších akvaduktů to byly i zdroje, vodojemy, rozvody vody, revizní šachty apod. Celý vodovodní systém se skládal z jedenácti významných vodovodů a dosahoval délky několika stovek kilometrů. Na jejich údržbu a provoz město Řím zaměstnávalo kolem 700 lidí. Přestože se to může zdát jako dávná minulost, podstata provozování vodovodu zůstává stále stejná. Úkolem tohoto starého řemesla je zajistit, aby byl celý vodovodní systém funkční a kvalitní voda se dostala až k vám, odběratelům.

V nedávné historii zajišťovaly provoz vodovodu našeho města okresní podniky jako OVHS, OVAK a následně krajský VčVAK, který se v roce 1991 rozdělil a vznikly Vodovody a kanalizace Moravská Třebová (OVHS Vodovody a kanalizace). V roce 1993 pak vznikl dnešní VHOS, a.s. Časy a názvy se s dobou měnily, ale lidé zůstávali. Proto není výjimkou, že provoz vodovodu v našem městě zajišťují lidé, kteří tuto činnost dělají i čtyřicet let a do podniku nastupovali jako čerství absolventi škol a učilišť s vodárenským zaměřením. Bez nadsázky se tak dá říci, že pro mnohé z nich se stalo provozování vodovodů celoživotním posláním. 

Přestože způsob provozování se postupně měnil, dnešní provoz vodovodů plní stále stejný účel jako v dávné minulosti a zahrnuje také podobné činnosti. Úkolem tak zůstává dostat pitnou vodu od zdroje k odběrateli. Díky modernější technice je však tato činnost mnohem efektivnější a hospodárnější než v minulosti. Provoz vodovodu a s ním spojená provozní problematika je rozsáhlý soubor činností a povinností, jejichž popis by vydal na mnohem víc než jen pár řádků textu. Jako všechno na světě má svůj řád, tak i provoz vodovodu má ten svůj provozní řád. Vychází z platné legislativy, návodů na údržbu a obsluhu zařízení a povinností provozovatele. Znalost a dodržování tohoto řádu je tedy pro každého, kdo zajišťuje provoz vodovodu, nutností.

Mezi základní činnosti patří kontrolní činnosti strojního vybavení čerpacích stanic a vodojemů. Prováděním pravidelných servisů zařízení uvedených v jejich návodech na údržbu se často odstraní i drobné závady, které by postupem času vyžadovaly mnohem nákladnější opravy. Stejně tak je při kontrolách věnována pozornost parametrům zařízení během chodu. Pokud se odchýlí od běžných hodnot, může to znamenat, že bude třeba provést opravu. I zdánlivě bezúdržbová zařízení, jako jsou ventily, šoupata a jiné armatury, vyžadují kontrolu funkčnosti. Bez ní by armatury, pokud nejsou používány, mohly zatuhnout a v případě potřeby by byly nefunkční. 

Jarním obdobím začíná údržba areálů a objektů v nich umístěných. Během sezóny je to především pravidelné sekání trávy a čištění od náletových dřevin. U objektů probíhají v rámci údržby různé opravy, nátěry apod. Protože se objekty pravidelně stávají terčem vandalů, bývají nezbytné opravy fasád budov, klempířských prvků a oplocení areálů. Takovéto opravy budov si ročně vyžádají vynaložení finančních prostředků, které by mohly být účelně využity jinde na vodovodní síti.           

Jedním z hlavních úkolů provozu vodovodu je dodávat odběratelům kvalitní pitnou vodu. Čistota je základ. Proto se mimo běžné údržby objektů provádí například pravidelné čištění vodojemů (Čištění VDJ 1.JPG) a akumulačních nádrží (Čištění VDJ 2.JPG). Čištění je prováděno za provozu a tak, aby nedošlo k přerušení dodávky vody do vodovodní sítě. Všechny vodojemy, které zásobují naše město, mají dvě vzájemně propojené komory. Propojení lze ale i uzavřít. Z jedné komory se potom zásobuje síť a ve druhé probíhá čištění. Dno a stěny jsou čištěny mechanicky i tlakovou vodou. S čistotou souvisí také pravidelné odkalování vodovodní sítě. Odkaluje se přes osazené hydranty. Tím se předchází usazování jemných částic, které by jinak způsobily zákal vody. Odkalení se provádí většinou na místech, kde jsou malé průtoky potrubím. Ale i v případě, že na potrubí byl provedený nějaký zásah (oprava poruchy, výměna armatury apod.), je po ukončení akce vodovodní řad odkalený. Hydranty však neslouží jen k odkalení potrubí. Jejich neméně důležitá funkce je dodávka potřebného množství vody jednotkám požární ochrany v případě požáru. Městská síť hydrantů je pravidelně kontrolována z hlediska funkčnosti, je měřen tlak a průtok jednotlivých hydrantů. Je-li zjištěno, že některý z požárních hydrantů je nefunkční, provede se jeho výměna (Výměna hydrantů 2). S rozvojem města je doplňovaná i síť těchto hydrantů.  Soupis a umístění funkčních hydrantů je aktualizovaný a poskytovaný příslušným organizacím. 

Z důvodu hygienického zabezpečení vody se odebraná voda ze zdrojů ošetřuje chlorováním. V případě zdrojů z Borušova, „Červené hospody“ a Kunčiny je to chlorování plynným chlorem a v případě zdroje z Dlouhé Loučky se jedná o chlorování chlornanem sodným. Mimo pravidelnou kontrolu chlorovacího zařízení je provozními montéry prováděná průběžná kontrola obsahu volného chloru ve vodojemech a přímo u odběratelů. K tomu účelu jsou používány přenosné přístroje, aby bylo možné provádět měření přímo v terénu.

Vzhledem k počtu odběratelů je častou a rutinní činností výměna vodoměrů. Vodoměry sloužící jako fakturační měřidlo musí být funkční a mít platný cejch. Platnost bývá zpravidla 6 let, proto probíhá pravidelně jejich výměna. Počet měněných vodoměrů dosahuje ročně několika stovek. Přestože vodoměr musí každý odběratel zabezpečit, každoročně se musí vyměnit navíc i několik zamrzlých či jinak poškozených vodoměrů. V takovém případě hradí náklady spojené s výměnou odběratel. Demontované vodoměry s končící dobou platnosti cejchu se jednou měsíčně posílají do státní zkušebny, kde se provede jejich oprava. Na závěr jsou přezkoušeny a opatřeny novou plombou s vyznačenou platností. Jako fakturační měřidla jsou používány vodoměry různých dimenzí. To je dáno průměrem vodovodní přípojky a s tím související potřebou vody pro daný objekt. Nejvíce osazených vodoměrů je průměru ¾“. Tyto jsou dostačující pro většinu domácností. Trendem poslední doby se stává používání vodoměrů, které umožňují dálkový odečet stavu. Tím se dosáhne nejen úspory nákladů spojených s odečtem, ale odečet se tak stává jednodušším pro odběratele i provozovatele.  

Poměrně důležitou úlohu v dnešním provozování vodovodu hraje dispečink, na který jsou napojeny všechny objekty vodovodu Moravská Třebová. Napojení vodárenských objektů na dispečink, které probíhalo v minulých letech, bylo jedním z nejdůležitějších kroků ke snížení ztrát na vodovodní síti. Informacemi o stavech hladin ve vodojemech, o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí apod. začíná prakticky každý pracovní den. Kontrola dispečinku je tím prvním signálem, že je něco v nepořádku, a díky němu je možné problém odhalit mnohem dříve, než dojde k přerušení dodávky vody do sítě. Poskytuje základní informace potřebné pro průzkum jednotlivých úseků vodovodní sítě.

Při podrobnějším průzkumu se zjišťují netěsnosti potrubí zavíráním jednotlivých sekcí vodovodního řadu a následně se kontrolují průtoky zaznamenané dispečinkem. Kvůli ovlivnění průtoku běžným odběrem musí být některé průzkumy prováděny dokonce v nočních hodinách. Po přesnější lokalizaci se provede měření vodovodních řadů hledačskou technikou. Díky tomu je možné odhalit i poruchy vodovodního potrubí, které nejsou na povrchu viditelné. S ohledem na různý stav a stáří vodovodní sítě (Poškozené potrubí 1) ve městě je toto činnost, kterou je nutné provádět neustále. Snížení ztrát na vodovodu v posledních letech však ukazuje, jak velký smysl to má. Rozdělení jednotlivých úseků na menší části umožňují sekční šoupata. Také jim se věnuje během roku značná pozornost. Stejně jako armatury v objektech vyžadují i sekční šoupata pravidelnou kontrolu funkce. Slouží nám nejen k uzavření a rozdělení jednotlivých úseků sítě při prováděném průzkumu, ale především k tomu, aby v případě havárie bylo možné odstavit pouze menší úsek vodovodu, na kterém k poruše došlo. Ročně proběhne na síti výměna několika nefunkčních sekčních šoupat (Výměna šoupat 3).         

Protože je snižování ztrát jednou z nejdůležitějších činností pro hospodárný provoz vodovodů, poruchy na vodovodních řadech a přípojkách se řeší přednostně. Dojde-li k poruše, nelze ji však odstranit okamžitě. Často bývá nutné hledačskou technikou místo upřesnit. I v případě, že se jedná o havárii vodovodního řadu, je podmínkou zahájení zemních prací zajistit vyjádření ostatních správců pozemních sítí a případně vytýčit jejich polohu. Činnosti spojené s přípravou jsou zahájeny ihned po zjištění havárie a trvají různě dlouhou dobu. Po zajištění přípravy pak bývá samotné odstranění havárie otázkou několika hodin (Oprava havárie). Záznamy o poruše jsou od jejího vzniku po uvedení místa poruchy do původního stavu (Oprava komunikace po poruše) evidovány v poruchové službě.

Odstraňování poruch, ale i výměny hydrantů, šoupat, přípojek apod. vyžadují provádění zemních prací. Ročně je provedeno několik desítek těchto zásahů. Zvláště pak v případě havárie je důležité provést opravu v co nejkratší době. Z toho důvodu je provoz vybavený potřebnou technikou tak, aby bylo možné provádět zemní práce i v zimních měsících.

Nejen z důvodu havárií je mimo pracovní dobu stanovena pohotovost. Provozní montéři jsou k dispozici v pracovní dny do 22:00 a o víkendech od 8:00 do 20:00. V případě zjištění závady na vodovodních řadech nebo přípojkách (po fakturační vodoměr) je možné kdykoliv v průběhu dne (24 hod.) nahlásit tuto skutečnost na tel. č. 722 659 171. Nahlášení poruchy je možné provést také na webových stránkách www.vhos.cz.  

Od odbočení vodovodní přípojky z hlavního řadu po fakturační vodoměr se jedná o vodu, která není měřena, a jakýkoli neodborný zásah by mohl mít vliv na zvýšení ztrát celého vodovodu. Z toho důvodu jsou veškeré práce na takovém úseku vodovodní přípojky prováděny provozními montéry. Ti každoročně napojí několik nových odběratelů. Stav a stáří vodovodních přípojek je podobný jako u vodovodních řadů. Celá řada z nich už je vyměněna, ale stále je jich spousta starých, z nevyhovujících materiálů jako je olovo nebo železo. Proto se také ročně několik vodovodních přípojek vymění.

V souvislosti s provozováním vodovodů nelze opomenout fakt, že poznatky z provozu jsou základním kamenem pro plánování obnovy a rozvoje vodovodní sítě ve městě. Souhrn těchto důležitých informací o stavu objektů, vodovodních řadů a přípojek je poskytovaný vlastníkovi vodovodu na pravidelných schůzkách. Tyto údaje však nevyužívají jen samotní vlastníci vodovodů, ale jsou poskytovány např. i projektantům.   

 Martin Šibor

Přejít na navigaci