Přejít na obsah stránky

CzWA (dříve AČE)

Asociace čistírenských expertů ČR se přeměníla na Českou asociaci pro vodu - CzWA.
Společnost VHOS, a. s. je od roku 1998 korporativním členem Asociace čistírenských expertů ČR (dále jen AČE) s pořadovým číslem 1. Naše společnost se aktivně zapojuje do činnosti AČE a jako člen se snažíme plnit její cíle a úkoly. Také z tohoto důvodu již tradičně pořádáme v její spolupráci odborný seminář zaměřený především na praktické poznatky o provozu čistíren odpadních vod. V roce 2010 byl v Moravské Třebové uspořádán ve dnech 13. - 14. dubna již 15. ročník semináře "Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod". Tento seminář je věnován památce Ing. Jakuba S. Čecha.


SOVAK

Má za úkol:
Zastupovat své členy při jednání se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů, týká se to především oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel.
Zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru.
Spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí.
Vydávat pro potřeby svých členů odborný časopis .

Prosazovat ve svých činnostech obecně uznávaný kodex, serióznost v jednání a podnikání. Podnikatelskou činností usilovat o dosažení vysokého, především kvalitativního standardu v podnikatelských aktivitách v oboru veřejných vodovodů a kanalizací a při jejich rozvoji. Podílet se na řešení úloh formulovaných SOVAK ve prospěch rozvoje oboru. Poskytovat orgánům SOVAK potřebné podklady a informace k uskutečňování představenstvem přijatých záměrů. Bližší informace o Sdružení oboru vodovodů a kanalizací na www.sovak.cz

Přejít na navigaci