Přejít na obsah stránky

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné ze dne 15. 8. 2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička jednání ohledně dalšího postupu po zrušení opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné.

Nadále bude probíhat monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den. Dále pak budou v četnosti 1 x týdně provedena tři virologická vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a to v lokalitách Polička, Pomezí a Květná, a to minimálně na 5-ti odběrných místech.

V rámci šetření příčiny znečištění byli účastníci jednání seznámeni s návrhem monitoringu podzemní vody v Poličce a jeho širším okolí, který předložili hydrogeologové z firmy Vodní zdroje Chrudim. Odběry vzorků začnou 19.8.2019.

O vývoji situace vás budeme průběžně informovat na našem webu.


Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné je dle KHS v pořádku - 14.8.2019

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné – https://www.khspce.cz/zruseni-opatreni-predbezne-povahy-policka-pomezi-a-kvetna/. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řád bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu budou ve dvoudenních (na mikrobiologické vyšetření) a týdenních intervalech (na virologické vyšetření) z preventivních důvodů odebírány na území obcí Polička, Pomezí a Květná kontrolní vzorky v domácnostech a provozech odběratelů vody.

KHS dále doporučuje postup spotřebitelů po odvolání nařízení převařování vody takto:

  1. Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do virucidního dezinfekčního přípravku nebo ponoříme do nádoby s vodou, kterou ohřejeme až k bodu varu.
  2. Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechen led a zařízení umyjeme a opláchneme.
  3. Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.
  4. Pokud používáte nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení.

Na zítra 15.8.2019 je svolána další koordinační schůzka všech zainteresovaných stran. O výsledku jednání budeme občany města informovat na webu zítra.


Dokument KHS o zruseni opatreni obecne povahy Policka-Pomezi-Kvetna.pdf


Prohlášení provozovatele k mimořádné situaci – kvalita vody na vodovodu Polička, Pomezí, Květná 

VHOS, a.s. jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná, vydává prohlášení k mimořádné situaci týkající se kvality vody na tomto veřejném vodovodu:

Po první informaci dne 3. 8. 2019 – telefonickém dotazu odběratele z Poličky na kvalitu vody a jeho informaci o pravděpodobném zvýšeném výskytu průjmových onemocnění v lokalitě Hegerova v Poličce začal provozovatel mimořádnou situaci okamžitě řešit. Následně informoval o tomto podezření vlastníka vodovodu Město Polička a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Do tohoto oznámení neměli provozovatel, Město Polička ani Krajská hygienická stanice žádné informace ze strany jiných odběratelů, veřejnosti ani zdravotnických zařízení.

Provozovatel tedy na situaci reagoval bezprostředně po oznámení odběratele, neboť i domnělá souvislost zdravotních potíží obyvatelstva s kvalitou vody nutně musí vést k okamžitému přijetí účinných opatření a také k neprodlenému zahájení zjišťování možné příčiny znečištění vodního zdroje. O všech činnostech provozovatele je veřejnost průběžně informována na webových stránkách provozovatele a Města Poličky. Zde může dotčená veřejnost sledovat situaci ohledně všech přijatých opatření provozovatele, o termínech a výsledcích odběrů vzorků, mikrobiologických i virologických vyšetřeních vody.

Ze zveřejňovaných informací je zřejmé, že provozovatel situaci intenzivně řeší, maximálně spolupracuje s Městem Polička i Krajskou hygienickou stanicí, ale především již od počátku všemi dostupnými prostředky zjišťuje možné příčiny znečištění vodního zdroje. Neprodleně byl proveden průzkum kanalizace v lokalitě Hegerova, kamerová prohlídka vrtu V7 a šetření za účasti hydrogeologa. Ve spolupráci s hydrogeologem je připravován další průzkum za účelem zjištění možného zdroje kontaminace.

Provozovatel si je vědom závažnosti této mimořádné situace a rovněž i nepříjemností, které jsou tak odběratelům způsobeny, ať už se jedná o zdravotní komplikace nebo omezení v zásobování pitnou vodou. Zároveň si provozovatel není vědom žádného pochybení, kterého by se v souvislosti s provozováním vodovodu a se vzniklým znečištěním vodního zdroje mohl dopustit. Provozovatel v rámci své činnosti vynakládá veškerou péči, aby podobným událostem předcházel. V současné době dochází průběžně k vyhodnocování celé situace. Teprve na základě všech řádně zjištěných a prověřených skutečností týkajících se příčin znečištění vodního zdroje bude stanoven další postup provozovatele vůči odběratelům, o kterém budou odběratelé informováni. 

Stanovisko VHOS, a.s. ke standardní kontrole kvality vody a jejímu hygienickému zabezpečení

Kontrola kvality vody na vodovodní síti a ve vodních zdrojích je zajišťována v souladu s vyhl. MZd.č. 252/2004 Sb.,  v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly a vyhl.č. 428/2001 Sb. v platném znění. Četnost odběru kontrolních vzorků je dále stanovena schváleným Provozním řádem vodovodu. Pro zásobovanou oblast Polička, Pomezí a Květná je stanovena roční četnost odběrů vzorků na vodovodní síti (u odběratelů): 13 vzorků pro krácený rozbor a 2 vzorky pro úplný rozbor (prováděny jsou 3 úplné rozbory).  Kontrola surové vody ze zdroje tj. přímo z vrtu V7 byla na letošní rok stanovena s ohledem na objem dodávané vody v četnosti a rozsahu: 1x rozbor úplný a 1x rozbor krácený. Poslední odběr na zdroji V7 (v rozsahu úplného rozboru) byl proveden dne 25.6. s tím, že výsledky  stanovení všech ukazatelů, včetně mikrobiologických, byly v souladu s hygienickými limity. Vzorek na vodovodní síti v lokalitě Hegerova byl odebrán 1.7., všechny výsledky provedených stanovení mikrobiologického rozboru byly nulové. Hygienické zabezpečení dodávané vody je realizováno kontinuálním dávkováním plynného chloru na čerpací stanici Sebranice a chlornanu sodného přímo na vrtech V6 a V7. Pro vodovodní síť Pomezí a Květná se dále dávkuje chlornan sodný ve vodojemu Pomezí.

Přejít na navigaci