Přejít na obsah stránky

Vyjádření k chlorování vody ze dne 11.9. 2019

Tímto vyjádřením reaguje VHOS, a.s. na aktuální dotazy týkající se obsahu chloru ve vodě dodávané v současné době do Poličky, Pomezí a Květné. Vzhledem k nestandardnímu provozu vodovodní sítě v uvedených lokalitách jsou koncentrace chloru ve vodě dosud značně rozkolísané a v posledních dnech byl často zaznamenáván i výraznější chlorový zápach vody. Pro objasnění situace uvádíme následující informace.
Při standardním provozu vodovodní sítě v Poličce, Pomezí a Květné je hygienické zabezpečení dodávané vody (dezinfekce) řešeno chlorováním plynným chlorem na ČS Sebranice, dále je na vrtech V6 i V7 a na vodojemu v Pomezí chlorování zajišťováno dávkováním chlornanu sodného. V současné době, kdy jsou vyřazeny z provozu vrty V6 a V7, je situace složitější. Nedochází k dochlorování vody ve východní části Poličky, tzn., že musí být zajištěno dávkování na ČS Sebranice tak, aby byl dostatečný obsah chloru na okraji Poličky (směr Pomezí), a současně nebyly přechlorovány oblasti na přítoku vody do Poličky (ve směru od Stříteže a prům. zóny). Regulaci chlorování a příp. jednorázová vychlorování vodojemů bylo nutné v minulých týdnech řešit operativně, a to na základě výsledků kontrolních mikrobiologických rozborů a výsledků kontrolních měření chloru na vodovodní síti, které provádíme v současné době každý den. Dosud byl proces optimalizace obsahu volného chloru v dodávané vodě komplikován také průběžným proplachováním sítě a mimořádnými situacemi, jako byl výpadek čerpání na ČS Sebranice (informace ze dne 21. 8.) a v uplynulém víkendu i dvě poruchy většího rozsahu, konkrétně u Plaveckého bazénu a na ul. Družstevní. S výše uvedenými situacemi souviselo i zakalení vody, ke kterému docházelo na některých místech vodovodní sítě.
Při standardním provozu jsou při kontrolních odběrech vzorků na vodovodní síti zaznamenávány koncentrace chloru pohybující se obvykle v rozmezí 0,04 – 0,06 mg/l. V rámci zvýšeného monitoringu kvality vody v srpnu a začátkem září byly naměřeny hodnoty převážně do 0,1 mg/l, ojediněle do 0,2 mg/l. Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. stanovuje hygienický limit obsahu volného chloru v pitné vodě 0,3 mg/l. Výraznější chlorový zápach je zřejmý již při hodnotách blížících se 0,1 mg/l. Je nutné zdůraznit, že se jedná o přechodné období, kdy je stěžejní zajistit vydezinfikování celé sítě, včetně částí vodovodu, kde může docházet ke stagnaci a delší době zdržení vody. Bezprostředně po ustálení podmínek ve vodovodní síti se zaměříme na obnovení běžného provozního režimu dezinfekce a eliminaci pro spotřebitele nepříjemného zápachu vody po chloru.

Aktuální informace 4.9. 2019

VHOS, a.s. jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná, vydává další prohlášení k mimořádné situaci týkající se kvality vody na tomto veřejném vodovodu. 

O vývoji situace co se týká výsledků virologických vyšetření a mikrobiologických rozborů vody, jakož i o dalších skutečnostech a opatřeních provozovatele v tomto období pro odběratele důležitých, provozovatel odběratele informuje na webových stránkách.  Informace jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Provozovatel nadále spolupracuje s Městem Polička i Krajskou hygienickou stanicí a postupně činí všechny kroky potřebné ke zjištění příčiny znečištění vodního zdroje. Skutečnou a jednoznačnou příčinu znečištění vodního zdroje se však doposud zjistit nepodařilo.
Provozovatel i přesto, že ke znečištění vodního zdroje nedošlo nesprávným způsobem provozování vodovodu, se rozhodl ve vztahu k odběratelům – fyzickým osobám dotčeným touto pro ně nepříjemnou situací (ať již zdravotními komplikacemi či omezením v zásobování pitnou vodou) poskytnout slevu na vodném pro odběratele v situací dotčené lokalitě. V části města Polička, obcích Květná a Pomezí provozovatel přistoupil k jednorázovému snížení množství m3 vodného za období 42 dnů, ve kterém mohlo dojít ke snížení kvality dodávané vody na odběrných místech. Při stanovení sníženého množství m3 přitom provozovatel vycházel z průměrné denní spotřeby vodného, vypočtené za období 12 měsíců na příslušném odběrném místě. Výslednou slevu tak odběratel zjistí ve spodní části faktury za vodné. U odběratelů, kterým byla již faktura odeslána, bude vystaven dobropis a částka (vypočtená sleva) bude zaslána složenkou prostřednictvím České pošty s.p.. 
V současné době nadále probíhá zjišťování příčin znečištění vodního zdroje, o dalších důležitých skutečnostech budou odběratelé informováni.

Aktuální Kvalita vody

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 28. 8. 2019

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 30. 8. 2019

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 1. 9. 2019

Doplňující komentář k výsledkům rozborů
Limitní hodnoty pro kultivovatelné mikroorganismy:
Kultiv. mikroorg. při 36°C – max. 40 KTJ/1ml
Kultiv. mikroorg. při 22°C - max. 200 KTJ/1ml

Aktuální informace 31.8. 2019

V současné době se v médiích objevily nepravdivé informace týkající se aktuální kvality pitné vody v Poličce. Z tohoto důvodu odkazujeme na náš komentář k zakalení vody, ke kterému došlo v době po 21.8.2019. Informaci k těmto skutečnostem jsme prezentovali na těchto stránkách ihned po zjištění vzniklé situace – viz. aktuální informace ze dne 21.8. Zdůrazňujeme, že nedošlo k „nasátí kalu čerpadly z vrtu v Sebranicích“, jak bylo prezentováno v televizní reportáži. Rovněž doprovodné záběry v prameništi Sebranice ukázaly studnu, která není již přes 20 let využívána pro zásobování pitnou vodou.
Nadále probíhá průběžné proplachování vodovodní sítě dle potřeby a na základě požadavku odběratelů a zvýšená laboratorní kontrola kvality vody. 
Všechny výsledky mikrobiologickych  rozborů vzorků odebraných dne 28.8. vyhovují hygienickým limitům pro pitnou vodu. O dalších výsledcích vás budeme informovat. 

Aktuální informace 29.8. 2019

 Mikrobiologický rozbor vzorků odebraných v sobotu 24.8. potvrdil nulové hodnoty indikátorů fekálního znečištění. Byly zjištěny nadlimitní hodnoty kultivovatelných mikroorganismů při 36°C, které v případě nepřítomnosti indikátorů fekálního znečištění nepředstavují zdravotní riziko pro spotřebitele. Jak již bylo uvedeno v předchozí informaci, zvýšené hodnoty mohou být spojeny s nestandardní provozní situací na vodovodní síti - změny v hydraulických poměrech, rychlostech a směru proudění vody, proplachování vodovodních řadů, změny v obsahu dezinfekčního činidla v dodávané vodě atd. Výsledky rozborů

Mikrobiologické rozbory vzorků odebraných dne 26.8. vykazují ještě ve dvou případech nadlimitní hodnoty kultivovatelných mikroorganismů. Tato skutečnost dle našeho předpokladu souvisí s výpadkem čerpání vody do VDJ Polička (informace ze dne 21.8.) a s postupným proplachováním vodovodní sítě, které je prováděno průběžně dle potřeby nebo požadavků odběratelů. Výsledky rozborů

Výsledky virologického vyšetření vzorků odebraných dne 27.8. Virologické vyšetření z 27.8.

Kromě zvýšené kontroly kvality dodávané pitné vody byla provedena 1. etapa monitoringu kvality podzemních vod (Vodní zdroje Chrudim s.r.o.). Zpráva

Dalším opatřením bylo provedení kamerových prohlídek kanalizačních sběračů v lokalitě Hegerova. Tyto prohlídky neprokázaly zjevnou příčinu možné kontaminace vody z této kanalizace.


Aktuální informace 26.8. 2019

V souladu s Opatřením obecné povahy, které vydala KHS Pardubického kraje dne 14.8.2019, zajišťuje  VHOS,a.s. zvýšenou kontrolu kvality vody zaměřenou na mikrobiologické ukazatele. Kompletní výsledky z kontrolních odběrů provedených 22.8. jsou k dispozici na tomto odkazu.
Výsledky mikrobiologických rozborů
Dále je s četností 1x týdně zajištěno virologické vyšetření vody. Výsledky vyšetření kontrolních vzorků odebraných dne 21.8. jsou k nahlédnutí zde.
Výsledky virologického vyšetření
Předběžné výsledky mikrobiologického rozboru vzorků odebraných v sobotu 24.8. vykazují nulové hodnoty indikátorů fekálního znečištění. Byly indikovány zvýšené hodnoty kultivovatelných organismů. Vzhledem k aktuálně diskutované otázce zvýšených hodnot kultivovatelných organismů uvádíme, že jejich přítomnost neposkytuje žádný přímý důkaz o přítomnosti choroboplodných zárodků a není bezprostředně spojena s ohrožením lidského zdraví. Nejedná se o ukazatel primárně zdravotní, ale provozní. Zvýšené hodnoty mohou být spojeny s nestandardní provozní situací na vodovodní síti – změny v hydraulických poměrech, rychlostech a směru proudění vody, proplachování vodovodních řadů, změny v obsahu dezinfekčního činidla v dodávané vodě atd.

Vyjádření KHS Pardubického kraje

Kvalita pitné vody v Poličce - aktuální informace ze dne 21. 8. 2019

Včera 20.8.2019 ve večerních hodinách došlo v důsledku bouřky k výpadku čerpání vody z ČS Sebranice do vodojemu Polička. Opětovné čerpání bylo zahájeno dnes 21.8.2019 v ranních hodinách. V době, kdy nebyla voda čerpána z ČS Sebranice došlo k poklesu hladiny ve VDJ na minimální úroveň. V současné době dochází v důsledku doplňování akumulací vodojemu k mírnému zakalování vody, která je následně dodávána do vodovodní sítě. Nyní provádíme odpouštění vody na zásobovacích řadech v místech před nátokem vody do vodovodní sítě města Poličky a situace se bude během dne stabilizovat. Kontrola kvality vody je nyní zajišťována ve zvýšené četnosti v souladu s Opatřením obecné povahy vydaným Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje ze dne 14.8.2019.

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné ze dne 15. 8. 2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička jednání ohledně dalšího postupu po zrušení opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné.

Nadále bude probíhat monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den. Dále pak budou v četnosti 1 x týdně provedena tři virologická vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a to v lokalitách Polička, Pomezí a Květná, a to minimálně na 5-ti odběrných místech.

V rámci šetření příčiny znečištění byli účastníci jednání seznámeni s návrhem monitoringu podzemní vody v Poličce a jeho širším okolí, který předložili hydrogeologové z firmy Vodní zdroje Chrudim. Odběry vzorků začnou 19.8.2019.

O vývoji situace vás budeme průběžně informovat na našem webu.


Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné je dle KHS v pořádku - 14.8.2019

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné – https://www.khspce.cz/zruseni-opatreni-predbezne-povahy-policka-pomezi-a-kvetna/. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řád bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu budou ve dvoudenních (na mikrobiologické vyšetření) a týdenních intervalech (na virologické vyšetření) z preventivních důvodů odebírány na území obcí Polička, Pomezí a Květná kontrolní vzorky v domácnostech a provozech odběratelů vody.

KHS dále doporučuje postup spotřebitelů po odvolání nařízení převařování vody takto:

  1. Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do virucidního dezinfekčního přípravku nebo ponoříme do nádoby s vodou, kterou ohřejeme až k bodu varu.
  2. Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechen led a zařízení umyjeme a opláchneme.
  3. Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.
  4. Pokud používáte nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení.

Na zítra 15.8.2019 je svolána další koordinační schůzka všech zainteresovaných stran. O výsledku jednání budeme občany města informovat na webu zítra.


Dokument KHS o zruseni opatreni obecne povahy Policka-Pomezi-Kvetna.pdf


Prohlášení provozovatele k mimořádné situaci – kvalita vody na vodovodu Polička, Pomezí, Květná 

VHOS, a.s. jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná, vydává prohlášení k mimořádné situaci týkající se kvality vody na tomto veřejném vodovodu:

Po první informaci dne 3. 8. 2019 – telefonickém dotazu odběratele z Poličky na kvalitu vody a jeho informaci o pravděpodobném zvýšeném výskytu průjmových onemocnění v lokalitě Hegerova v Poličce začal provozovatel mimořádnou situaci okamžitě řešit. Následně informoval o tomto podezření vlastníka vodovodu Město Polička a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Do tohoto oznámení neměli provozovatel, Město Polička ani Krajská hygienická stanice žádné informace ze strany jiných odběratelů, veřejnosti ani zdravotnických zařízení.

Provozovatel tedy na situaci reagoval bezprostředně po oznámení odběratele, neboť i domnělá souvislost zdravotních potíží obyvatelstva s kvalitou vody nutně musí vést k okamžitému přijetí účinných opatření a také k neprodlenému zahájení zjišťování možné příčiny znečištění vodního zdroje. O všech činnostech provozovatele je veřejnost průběžně informována na webových stránkách provozovatele a Města Poličky. Zde může dotčená veřejnost sledovat situaci ohledně všech přijatých opatření provozovatele, o termínech a výsledcích odběrů vzorků, mikrobiologických i virologických vyšetřeních vody.

Ze zveřejňovaných informací je zřejmé, že provozovatel situaci intenzivně řeší, maximálně spolupracuje s Městem Polička i Krajskou hygienickou stanicí, ale především již od počátku všemi dostupnými prostředky zjišťuje možné příčiny znečištění vodního zdroje. Neprodleně byl proveden průzkum kanalizace v lokalitě Hegerova, kamerová prohlídka vrtu V7 a šetření za účasti hydrogeologa. Ve spolupráci s hydrogeologem je připravován další průzkum za účelem zjištění možného zdroje kontaminace.

Provozovatel si je vědom závažnosti této mimořádné situace a rovněž i nepříjemností, které jsou tak odběratelům způsobeny, ať už se jedná o zdravotní komplikace nebo omezení v zásobování pitnou vodou. Zároveň si provozovatel není vědom žádného pochybení, kterého by se v souvislosti s provozováním vodovodu a se vzniklým znečištěním vodního zdroje mohl dopustit. Provozovatel v rámci své činnosti vynakládá veškerou péči, aby podobným událostem předcházel. V současné době dochází průběžně k vyhodnocování celé situace. Teprve na základě všech řádně zjištěných a prověřených skutečností týkajících se příčin znečištění vodního zdroje bude stanoven další postup provozovatele vůči odběratelům, o kterém budou odběratelé informováni. 

Stanovisko VHOS, a.s. ke standardní kontrole kvality vody a jejímu hygienickému zabezpečení

Kontrola kvality vody na vodovodní síti a ve vodních zdrojích je zajišťována v souladu s vyhl. MZd.č. 252/2004 Sb.,  v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly a vyhl.č. 428/2001 Sb. v platném znění. Četnost odběru kontrolních vzorků je dále stanovena schváleným Provozním řádem vodovodu. Pro zásobovanou oblast Polička, Pomezí a Květná je stanovena roční četnost odběrů vzorků na vodovodní síti (u odběratelů): 13 vzorků pro krácený rozbor a 2 vzorky pro úplný rozbor (prováděny jsou 3 úplné rozbory).  Kontrola surové vody ze zdroje tj. přímo z vrtu V7 byla na letošní rok stanovena s ohledem na objem dodávané vody v četnosti a rozsahu: 1x rozbor úplný a 1x rozbor krácený. Poslední odběr na zdroji V7 (v rozsahu úplného rozboru) byl proveden dne 25.6. s tím, že výsledky  stanovení všech ukazatelů, včetně mikrobiologických, byly v souladu s hygienickými limity. Vzorek na vodovodní síti v lokalitě Hegerova byl odebrán 1.7., všechny výsledky provedených stanovení mikrobiologického rozboru byly nulové. Hygienické zabezpečení dodávané vody je realizováno kontinuálním dávkováním plynného chloru na čerpací stanici Sebranice a chlornanu sodného přímo na vrtech V6 a V7. Pro vodovodní síť Pomezí a Květná se dále dávkuje chlornan sodný ve vodojemu Pomezí.

Přejít na navigaci